Gweithio gyda chymunedauGwaith achos

Gweithio gyda chymunedau

Gwaith achos

Mae’r problemau a’r materion mae pobl leol yn eu codi â chynghorwyr fel arfer yn cael eu galw’n ‘waith achos’.

Bydd eich gwaith achos yn dod o: sgyrsiau wyneb yn wyneb neu ar-lein, y cyfryngau cymdeithasol, llythyrau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost, cymorthfeydd, sesiynau cyngor a galw heibio pobl a gweithgarwch gwleidyddol arall. Wrth gymryd achos ymlaen, y camau cyffredinol y bydd angen i chi eu hystyried yw:

Casework

1. Beth yw’r broblem?

Pennwch y ffeithiau (nid barn yn unig!) a darganfod sut mae’ch etholwr eisiau i chi helpu. Ceisiwch ddarganfod a oes hanes hir i’r broblem a phwy sydd wedi bod ynghlwm â hi yn y gorffennol. Osgowch addo y byddwch yn sortio pob problem, ond byddwch yn barod i wrando bob tro.

2. Gyda phwy mae angen i mi siarad?

Efallai fod y mater yn ymwneud â gwasanaeth y cyngor, am wasanaethau gan sefydliad partner neu bryder am fater lleol ehangach.

Os yw’n fater i’r cyngor, efallai y gallai trafodaeth wyneb yn wyneb, galwad ffôn neu e-bost sydyn ei sortio. Os nad felly, gallwch ddefnyddio dulliau mwy ffurfiol. Magwch yr arfer o gadw cofnodion o’ch holl gyfathrebiadau â’r cyngor a thrigolion. Gofynnwch a yw eich cyngor yn darparu pecyn neu ap i aelodau sy’n eich galluogi i ddilyn datblygiadau ar eich gwaith achos. Mae rhai pleidiau gwleidyddol yn darparu’r rhain hefyd.

Os yw’n fater sy’n ymwneud â darparwr gwasanaeth arall, gallech gysylltu â’r sefydliad yn uniongyrchol, neu geisio cyngor gan gynghorydd mwy profiadol neu swyddog sydd efallai â chysylltiadau eisoes.

3. Darparu adborth

Ar ôl i chi wneud ymholiadau cychwynnol, rhowch wybod i’r preswylydd beth rydych yn ei wneud a rhoi gwybod iddynt am gynnydd a’r canlyniad yn y pen draw. Efallai na fyddant yn gwybod beth sy’n digwydd oni bai eich bod yn dweud wrthynt.

4. Ystyried y materion ehangach

Meddyliwch am y materion a godwyd yn y gwaith achos a rhowch wybod i gynghorwyr eraill. Os oes sawl pryder tebyg yn cael eu codi â chynghorwyr, gallai awgrymu problem ehangach â gwasanaeth, neu fod angen delio â phroblem drwy bolisi newydd neu ddiwygiedig neu adolygiad craffu. Os ydych wedi cael llwyddiant, rhowch wybod i aelodau wardiau eraill rhag ofn iddynt fod mewn sefyllfa debyg.

5. Dathlu eich llwyddiant

Ceisiwch roi gwybod am eich llwyddiant i drigolion trwy daflenni a newyddlenni – ond peidiwch â datgelu unrhyw fanylion personol.

Cymorthfeydd cynghorwyr

Cyfryngau cymdeithasol

Cymunedau amrywiol