Materion a heriau i gynghorau

Materion a heriau i gynghorau

Materion a heriau i gynghorau

Mae angen i gynghorwyr fod yn gyffredinol ymwybodol am y materion sy’n peri pryder i’r cyhoedd. Gall pobl gysylltu â chi ynglŷn â’r materion hynny ac efallai y byddwch yn gwneud penderfyniadau ynghlwm â nhw. Bydd angen i chi ddeall y materion, pa gamau gweithredu sydd ar y gweill yn genedlaethol a lleol, pa bŵer sydd gan y cyngor i weithredu a sut y gall cymunedau gydweithio i gefnogi ei gilydd.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Yn 2016, cefnogodd 52.5% o bleidleiswyr yng Nghymru i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Gadawodd y DU yr UE am 11pm ar 31 Ionawr 2020. wedi hynny, bu cyfnod pontio tan 31 Rhagfyr 2020 pan adawodd y DU Farchnad Sengl ac Undeb Tollau Ewrop yn ffurfiol.

Darllenwch fwy am effeithiau gadael yr Undeb Ewropeaidd ar wasanaethau cyhoeddus a chynghorau.

Datblygu economaidd

Mae datblygu economaidd yn broses i wella lles dinasyddion mewn sawl maes, gan gynnwys ffyniant economaidd, disgwyliad oes a chyrhaeddiad addysgol. Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd agwedd ranbarthol tuag at ddatblygu economaidd.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Newid hinsawdd, datgarboneiddio, a bioamrywiaeth

Mae Cytundeb Paris yn gytundeb rhyngwladol cyfreithiol ar newid hinsawdd. Cafodd ei fabwysiadu gan 196 o bleidiau yn COP 21 ym Mharis, ym mis Rhagfyr 2015 a chafodd ei wneud yn weithredol ym mis Tachwedd 2016. Ei nod yw atal cynhesu byd eang rhag cyrraedd 2 radd, ac 1.5 gradd Celsius yn ddelfrydol, yn uwch na lefelau cyn yr oes ddiwydiannol. Hyd yn oed os bydd y byd yn llwyddo i wneud hynny, bydd y DU yn wynebu newidiadau eraill sylweddol i’w hinsawdd hyd at 2050 a thu hwnt.

Gwastraff

Wrth i adnoddau cyfyngedig edwino, mae Cymru, fel cenedl, angen gwella sut rydym yn rheoli ein hadnoddau. Mae hyn yn cynnwys beth fyddem yn draddodiadol wedi’i gyfrif yn ‘wastraff’. Fel hyn, gallwn warchod ein hadnoddau, cefnogi’r economi a darparu swyddi cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cludiant

Mae gan gludiant ran bwysig i’w chwarae i fynd i’r afael â newid hinsawdd a helpu’r agenda datgarboneiddio, gan ei fod yn cyfrif am 17% o gyfanswm allyriadau carbon Cymru.
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Drafnidiaeth uchelgeisiol – Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021.

Diogelwch Cymunedol

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol

Cymunedau Mwy Diogel CymruEr na fydd pob cynghorydd yn aelodau o’u Partneriaethau Diogelwch Cymunedol , mae’n bwysig i bob un ddeall beth yw diogelwch cymunedol a beth yw’r Partneriaethau hyn.

Diogelwch Cymunedol yw’r dull y mae dinasyddion yn teimlo’n ddiogel ar draws pob cymuned ac amgylchedd yng Nghymru, gan ddarparu cymunedau cryf, diogel a hyderus mewn modd sy’n cynnig cyfle cyfartal, cyfiawnder cymdeithasol, cadernid ac sy’n gynaliadwy i bawb ac sy’n galluogi cydlyniant cymunedol. Mae Diogelwch Cymunedol yn cynnwys diogelwch y cyhoedd, caethwasiaeth fodern a chamfanteisio, trais difrifol a throseddau cyfundrefnol, ymddygiad gwrthgymdeithasol, trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, yn ogystal â therfysgaeth ac eithafiaeth.