Gweithio gyda chymunedauGwaith achosCymunedau amrywiol

Gweithio gyda chymunedau

Cymunedau amrywiol

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Fel cynghorydd, rydych chi’n cynrychioli llawer o bobl amrywiol. Byddwch eisiau trin pawb â pharch, felly mae dealltwriaeth o gydraddoldeb ac amrywiaeth yn hanfodol. Mae’r Cod Ymddygiad yn mynnu eich bod yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn trin eraill â pharch ac yn ystyriol.

Cydraddoldeb yw sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn gyfartal. Nid yw hyn yn golygu trin pawb yr un fath, ond adnabod y gwahaniaethau yn eu sefyllfaoedd, diwylliannau a phrofiad a sicrhau bod cyfle cyfartal i bawb.

Cynrychioli eich cymuned

Er mwyn cynrychioli’r bobl amrywiol yn eich ward, mae angen i chi ddeall eu sefyllfa a gwybod beth maent ei angen. Er enghraifft, ydych chi’n deall anghenion gwahanol ryweddau neu bobl o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol? Beth am bobl ifanc, pobl hŷn, pobl trawsryweddol, dynion hoyw, lesbiaid, pobl anabl, pobl o wahanol sefydliadau ffydd neu grefydd, pobl Ddu, Asiaidd neu bobl o wahanol grwpiau lleiafrifoedd ethnig eraill? Er eu bod yn aml yn cael eu categoreiddio yn ôl y nodweddion hyn, ni fydd pawb o’r un nodweddion o reidrwydd angen yr un pethau. Y ffordd orau o ddarganfod beth mae pobl ei angen yw gofyn iddynt!

Dolenni defnyddiol

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi siarad â’r sefydliadau sy’n cynrychioli gwahanol grwpiau cymunedol. Bydd nifer o grwpiau mynediad, grwpiau cydraddoldeb neu grwpiau cynrychiolwyr yn eich cymuned a fydd yn gallu cynnig cyngor a chymorth i chi i ymgysylltu gyda grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Dyma rai dolenni i sefydliadau cenedlaethol a allai ddarparu cymorth neu eich cyfeirio at grwpiau lleol.

Awtistiaeth Cymru 

Mae’n cael ei amcangyfrif bod awtistiaeth yn effeithio ar 1 o bob 100 o bobl. Fel Cynghorydd, byddai’n dda cael dealltwriaeth o awtistiaeth a’r cod ymarfer cysylltiedig. 

Awtistiaeth Cymru

Awtistiaeth Cymru –  Ar y safle hwn fe ddewch o hyd i wybodaeth ynghylch beth yw awtistiaeth, a pa wasanaethau a chyfleoedd hyfforddiant sydd ar gael ar-lein a ledled Cymru. Mae yna hefyd ystod eang o adnoddau y gellir eu lawrlwytho am ddim, sydd wedi cael eu datblygu gyda phobl awtistig, rhieni/ gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru. 

Modiwl dysgu electronig ‘Deall Awtistiaeth’

Modiwl dysgu electronig ‘Deall Awtistiaeth’Yn y modiwl hwn, ceir cyflwyniad i beth yw awtistiaeth, sut mae’n effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd pobl awtistig, a chyngor ar bethau y gallwch eu gwneud i ddeall awtistiaeth yn well. 

Cod Amarfer

Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth 

Cafodd Cod Ymarfer newydd ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth (y Cod) ei ddatblygu mewn ymateb i adborth gan bobl awtistig a’u teuluoedd a/neu eu gofalwyr, a oedd eisiau eglurder ynghylch y gwasanaethau y dylent ddisgwyl allu eu cael yng Nghymru.