Eich rolau yn y CyngorRolau corfforaetholGwneud Penderfyniadau

Eich rolau yn y Cyngor

Gwneud Penderfyniadau

Gwneud penderfyniadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Mae gan bob corff cyhoeddus yng Nghymru ddyletswydd unigol a gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu Cymru heddiw ac yn y dyfodol, fel newid hinsawdd, tlodi, anghydraddoldeb iechyd a swyddi a thwf. I fynd i’r afael â’r heriau hyn, mae angen i ni gydweithio i wneud penderfyniadau er lles pobl nawr ac yn y dyfodol. Mae dyletswyddau cynghorau yn y maes hwn wedi’u cynnwys yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r Ddeddf yn diffinio saith nod lles sy’n dangos y math o Gymru mae cyrff cyhoeddus, fel un, ei heisiau. Rhaid i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio tuag at y nodau hyn. Mae’r Ddeddf hefyd yn cyflwyno egwyddor datblygu cynaliadwy sy’n dweud wrth sefydliadau sut i fynd ati i gyflawni eu dyletswyddau dan y Ddeddf. Mae ‘pum ffordd o weithio’ y mae angen i gyrff cyhoeddus eu hystyried i ddangos eu bod wedi defnyddio’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae’r pum ffordd o weithio’n ffordd synhwyrol o wneud penderfyniadau’n effeithiol a llywodraethu’n dda. Mae’r nodau a’r pum ffordd o weithio i’w gweld isod.

Mae’n bwysig bod cynghorwyr yn ystyried y gofynion hyn wrth wneud penderfyniadau. Mae gan aelodau craffu rôl bwysig i sicrhau bod penderfyniadau wedi’u gwneud yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Gwneud penderfyniadau ar sail cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae Cod Ymddygiad cynghorwyr yn amlinellu disgwyliadau o ran ymddygiad cynghorwyr ac ymrwymiad i gydraddoldeb a pharch. Mae gan gynghorau, fel darparwyr gwasanaethau cyhoeddus a chyflogwyr mawr, amrywiaeth o ddyletswyddau a chyfrifoldebau statudol ynghlwm â chydraddoldeb.

Y ddyletswydd gydraddoldeb gyffredinol

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi’r “ddyletswydd gydraddoldeb gyffredinol” y mae’n rhaid i gynghorau ei hystyried wrth gyflawni eu swyddogaethau. Dyma yw’r ddyletswydd gydraddoldeb gyffredinol honno:

 • Cael gwared ar neu leihau anfanteision y mae pobl yn eu dioddef oherwydd nodweddion a ddiogelir.
 • Cymryd camau i ddiwallu anghenion pobl o grwpiau a ddiogelir lle bo’r rhain yn wahanol i anghenion pobl eraill.
 • Annog pobl sydd â nodweddion a ddiogelir i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn gweithgareddau eraill lle bo eu cyfranogiad yn anghyfartal o isel.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 hefyd yn nodi cyfres o nodweddion a ddiogelir y mae’r ddyletswydd gydraddoldeb gyffredinol yn berthnasol iddynt.

Y nodweddion a ddiogelir yw:

 • Oedran
 • Anabledd
 • Ailbennu rhywedd
 • Priodas a phartneriaeth sifil
 • Beichiogrwydd a mamolaeth (sy’n cynnwys bwydo ar y fron)
 • Hil
 • Crefydd neu gred
 • Rhyw
 • Tueddfryd rhywiol

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae dyletswyddau cyfreithiol ar gynghorau ynghlwm â chael gwared â gwahaniaethu anghyfreithlon, hybu cyfle cyfartal a meithrin perthnasoedd da ar sail nodweddion a ddiogelir, fel rhywedd, hil, anabledd neu oedran. Nid yw’r dyletswyddau hyn yn eich atal chi rhag lleihau gwasanaeth lle bo angen, ond maent yn golygu bod angen i chi ystyried anghenion aelodau eich cymunedau.

Mae canllawiau pellach ar Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb i’w gweld ar wefan EHRC.

Y ddyletswydd gymdeithasol-economaidd

Yn ogystal â’r ddyletswydd gydraddoldeb gyffredinol, mae’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn gofyn i gynghorau, wrth wneud penderfyniadau strategol, roi ystyriaeth ychwanegol i anfantais economaidd-gymdeithasol a’r anghydraddoldeb y gall ei chreu o ran canlyniad.

Mae’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau strategol:

 • ystyried tystiolaeth a’r effaith bosib’
 • ymgynghori ac ymgysylltu ag unigolion a grwpiau perthnasol
 • deall barn ac anghenion y rhai sy’n cael eu heffeithio gan y penderfyniad, yn enwedig rhai sydd dan anfantais economaidd-gymdeithasol
 • croesawu herio a phrosesau craffu
 • annog newid yn y ffordd mae penderfyniadau’n cael eu gwneud a’r ffordd mae rhai sy’n gwneud penderfyniadau’n gweithredu

Dylai cynghorwyr nodi mai ond wrth wneud ‘penderfyniadau strategol’ mae angen ystyried y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Mae rhagor o ganllawiau yn egluro’r ddyletswydd hon ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.