Adnoddau Pellach

Canllawiau diogelwch personol

Cyngor Bwrdeistref Northampton – Canllaw i gynghorwyr ar ddiogelwch personol

Cyngor Sir Essex – Diogelwch personol i aelodau  

Cyngor Plymouth – Canllaw i gynghorwyr ar ddiogelwch personol a gweithio ar eich pen eich hun

Cyngor Medway – Canllaw i gynghorwyr ar waith mewn wardiau

Diogelwch y cartref – Secured by Design

Cymorth gwrth-derfysgaeth 

 

Cymorth 

Mae gan The Suzy Lamplugh Trust arweiniad defnyddiol ar faterion fel diogelwch ar drafnidiaeth, ymdrin ag ymosodedd, diogelwch ar y rhyngrwyd, larymau personol, rhedeg yn ddiogel a diogelwch yn y cartref. 

The National Stalking Helpline: Llinell gymorth all gynnig cyngor a gwybodaeth ymarferol i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan aflonyddu neu stelcian neu sydd wedi cael ei effeithio yn y gorffennol.

Paladin: Eiriolaeth strategol i ddioddefwyr stelcian risg uchel, ynghyd â sefydlu rhwydwaith o ddioddefwyr sydd wedi wynebu stelcian, cymorth ar y cyd a grymuso. 

Protection Against Stalking – yn gweithio ar y cyd ag asiantaethau perthnasol i godi ymwybyddiaeth am stelcian ac aflonyddu er mwyn sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu hamddiffyn ac yn derbyn cymorth i ailadeiladu eu bywydau a byw heb ofn.

LGiU Personal Safety: Mae Uned Wybodaeth Llywodraeth Leol (LGiU) wedi datblygu adnodd defnyddiol sy’n cynnwys rhestrau gwirio a chyngor ar faterion ym ymwneud â diogelwch personol cynghorwyr.

 

Canllawiau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Cyngor Dosbarth Ashfield – Polisi Cyfryngau Cymdeithasol i Gynghorwyr

Cyngor Sir Essex – Y cyfryngau cymdeithasol i aelodau

Cyngor Sir Essex – Protocol y cyfryngau cymdeithasol i aelodau

CLlLC – Y Cyfryngau Cymdeithasol: canllaw i gynghorwyr

CLlLC – Canllaw i Gynghorwyr ar ymdrin â chamdriniaeth ar-lein

Get Safe Online

Helpu pobl ifanc i aros yn ddiogel ar-lein

 

Polisïau a chanllawiau Facebook

Polisïau a chanllawiau Instagram

 Polisïau a chanllawiau Twitter

 

Canllaw Dinasyddiaeth ddigidol

Llyfrgell rhithiol – dinasyddiaeth ddigidol

 

Canllaw Diogelu Data

Deddf Diogelu Data – Cyngor Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar gyfer darpar gynghorwyr a chynghorwyr etholedig

  Canllawiau i Gynghorwyr ar sut i ymdrin ag aflonyddwch, camdriniaeth a bygythiadau

  Diffiniad o aflonyddwch, camdriniaeth a bygythiadau

  Cyngor cyffredinol ar sut i ymdrin â chamdriniaeth a bygythiadau

  Cyngor ymarferol ar sut i ymdrin â cam-drin ar-lein

  Cyngor ymarferol ar sut i ymdrin â camdriniaeth gorfforol a diogelwch personol

  Cyngor ymarferol ar sut i ymdrin â cam-drin seicolegol a’r effaith ar les

  Pa gymorth cyfreithiol sydd ar gael?

  Cyngor i gefnogi cynghorwyr

  Egwyddorion sylfaenol yn ymwneud â chyfathrebu gyda phreswylwyr, cydweithwyr a swyddogion

  Adnoddau pellach