Eich rolau yn y CyngorGwasanaethu ar Banel yr Heddlu a Throsedd

Eich rolau yn y Cyngor

Gwasanaethu ar Banel yr Heddlu a Throsedd

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yn cael eu ethol ym 4 ardal yr heddlu yng Nghymru: Dyfed-Powys, Gwent, De Cymru a Gogledd Cymru. Mae’r comisiynwyr yn gosod blaenoriaethau plismona, yn penderfynu ar y praesept (yr arian ar gyfer plismona o dreth y cyngor) ac yn penodi Prif Gwnstabl ac yn ei ddwyn/dwyn i gyfrif.

Y Rôl

Mae panel yr heddlu a throsedd yn craffu ar weithgareddau’r Comisiynydd. Bydd y panel yn gweithredu fel cyfaill beirniadol, yn cynnig her a chymorth ac yn helpu i sicrhau tryloywder. Bydd yn adolygu Cynllun yr Heddlu a Throsedd a’r Adroddiad Blynyddol a gall roi feto ar y praesept arfaethedig. Mae’r panel hefyd yn cynnal gwrandawiadau cadarnhau ar gyfer penodiadau i swyddi uwch, fel y Prif Gwnstabl a Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd. Mae’r panel hefyd yn ymdrin â chwynion sy’n cael eu gwneud yn erbyn y Comisiynydd.

Mae panel yr heddlu a throsedd yn gorff annibynnol, wedi’i ffurfio ac yn cael ei gynnal gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae’n cynnwys o leiaf 10 cynghorydd o’r cynghorau o fewn ardal yr heddlu a dau aelod annibynnol. Nid pwyllgorau na chyd-bwyllgorau i gynghorau yw’r paneli yng Nghymru, felly bydd cynghorwyr sydd ar banel yn gwneud hynny fel unigolyn yn hytrach nag yn gynrychiolydd i’r cyngor.