Croeso i’ch rôl newyddDiogelwch Personol: Awgrymiadau Gwych

Croeso i’ch rôl newydd

Diogelwch Personol: Awgrymiadau Gwych

Fel swyddog etholedig fe fyddwch yn mynychu digwyddiadau cyhoeddus, cyfarfodydd preifat, yn cynnal cymorthfeydd a byddwch yn llygad y cyhoedd. Tra bod y siawns y byddwch chi neu aelod o’ch teulu yn dod yn ddioddefwr troseddu treisgar yn parhau yn isel, mae diogelwch personol yn hollbwysig, ac yma rydym yn amlygu dysgu allweddol gyda’r nod o’ch cadw’n ddiogel. Po fwyaf y byddwch yn ei wneud i’ch amddiffyn eich hun, yna po fwyaf y byddwch chi a’ch teulu yn cael eich amddiffyn.

Ar y dudalen hon fe gewch wybodaeth yn ymwneud â’r canlynol:

  • Ymdrin ag Ymddygiad Ymosodol
  • Bygythiadau a Risgiau
  • Adnoddau Defnyddiol Eraill

 Mae’r wybodaeth wedi ei chymryd o dair prif ffynhonnell ac fe fyddem yn argymell eich bod yn darllen y rhain yn llawn (nodwch os gwelwch yn dda nad ydynt ar gael yn y Gymraeg):

Ymdrin ag Ymddygiad Ymosodol

O ran datrys gwrthdaro mae yna bum prif ganlyniad y gellir gweithio tuag atynt:

  • cystadlu hyd nes y bydd un unigolyn yn ennill y ddadl
  • cydweithio i ddarganfod datrysiad y mae pawb yn cytuno arno
  • cyfaddawdu ar ddatrysiad sy’n cyfarfod hanner ffordd
  • tynnu’n ôl er mwyn osgoi gwrthdaro
  • tawelu’r sefyllfa er bod y ddwy garfan yn parhau i anghytuno

Os ydych yn canfod eich hun mewn sefyllfa lle mae gwrthdaro’n bresennol, fe ddylech ystyried y canlyniadau posibl a phenderfynu pa ddatrysiad a fyddai fwyaf priodol o ystyried eich amgylchiadau presennol.

 Am ragor o wybodaeth ar ymdrin ag unigolion ymosodol, mae’n bosibl y dymunwch ymweld â’r safleoedd hyn (nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r gwefannau hyn ar gael yn y Gymraeg):

How To Diffuse Aggression – Conflict Resolution Tips | Peoplesafe

Dealing with Aggression | SkillsYouNeed

Suzy Lamplugh Trust

Os oes ymosodiad yn digwydd

Os, er gwaetha’r rhagofalon a gaiff eu mabwysiadu, oes ymosodiad wedi digwydd, neu fod yna ymdrech i ymosod, mae’n hanfodol:

  • Y rhoddir gwybod i’r heddlu ar unwaith
  • Eich bod yn dilyn eu cyngor/cyfarwyddyd
  • Eich bod yn cynnal cywirdeb yr olygfa (peidiwch â chyffwrdd na glanhau dim)
  • Na roddir dim gwybodaeth ac eithrio i’r heddlu. Gyda phob digwyddiad arall lle mae angen ymateb nad yw’n un brys gan yr heddlu, ffoniwch 101

Mewn argyfwng, y cyngor bob amser yw i ffonio 999.

Disgrifir argyfwng fel sefyllfa lle:

  • Mae trosedd yn mynd rhagddi
  • Mae rhywun sy’n cael ei amau o drosedd gerllaw
  • Mae perygl i fywyd

Nodwch fod yr argymhellion hyn wedi eu cymryd o’r Llyfr Glas Canllawiau i Amddiffyn eich Hun a thra’u bod wedi eu seilio ar ymchwil, digwyddiadau hanesyddol, cyngor arbenigol ac arfer orau, dylid cydnabod hefyd fod y rhain yn rhagofalon sy’n synnwyr cyffredin, er nad ydynt yn rhestr gyflawn, a byddant yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Os ydych yn teimlo y byddai cyngor mwy personol o fudd fe ddylech gysylltu â’ch heddlu lleol.

Bygythiadau a Risgiau

Fel ffigwr cyhoeddus rydych yn cael eich annog i fod â synnwyr diogelwch gan weithredu rhagofalon synhwyrol i sicrhau’r diogelwch mwyaf posibl i chi yn bersonol ac ar gyfer eich cartref. Er enghraifft, ystyriwch feddwl am eich trefn ddyddiol gyffredinol a’ch nodweddion diogelwch gartref, fel: larwm tŷ, botwm panig, gatiau perimedr diogel, cloeon drws a ffenestri diogel sy’n gweithio; goleuadau diogelwch, Teledu Cylch Caeëdig posibl, system intercom drws a dod yn aelod o’r cynllun Gwarchod Cymdogaeth.

Mae’n bwysig nodi a chydnabod sefyllfaoedd lle rydych yn wynebu’r risg mwyaf, fel y gallwch eu hosgoi, neu os nad yw hyn yn bosibl – eu lleihau. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gymharol ddiamddiffyn pan maent yn:

  • Cyrraedd/gadael cartref neu le gwaith (yn arbennig os ydynt ar eu pen eu hunain neu yn y tywyllwch)
  • Mynd i mewn neu adael cerbyd
  • Pan y gellir rhagweld teithiau rheolaidd (h.y. yr un llwybr a gyda’r un dull o deithio (bws/car), amser a diwrnod)
  • Ateb y drws gartref neu yn y gwaith (i bobl anhysbys)
  • Gweithio ar eu pen eu hunain
  • Pan fo’u meddwl yn bell wrth ddefnyddio dyfais electronig mewn lle cyhoeddus
  • Amgylchedd anarferol neu newydd
  • Tra’n teithio (gartref neu dramor)
  • Rhyngweithio ar-lein
  • Mynychu lleoedd poblog (gyda dieithriaid fel clybiau nos a digwyddiadau chwaraeon)

Mae bod yn ymwybodol o’r bygythiadau hyn yn eich gwneud yn fwy ymwybodol ac ymatebol i’r risg.

Adnoddau defnyddiol eraill:

eDdysgu Ymwybyddiaeth o ACT – Cynnyrch ymwybyddiaeth Gwrthderfysgaeth wedi’i gynllunio i helpu pobl i ddysgu sut i adnabod yr arwyddion o ymddygiad amheus a deall beth i’w wneud os oes yna ddigwyddiad mawr.

 

Ymgyrch Gwyliadwriaeth Gweithiwr – Mae’r canllawiau hyn yn helpu sefydliadau i ddeall beth sy’n gwneud ymddygiad diogelwch gwyliadwriaeth gweithiwr da a drwg; ac yna dangos sut i gyfathrebu hyn i’r gweithlu. Mae’n darparu’r arfau i gynnal ymgyrch ‘ymddygiad sy’n ystyried diogelwch’, gan gynnwys dolenni i ddeunyddiau cefnogi sydd wedi eu dylunio’n broffesiynol.

Geiriau gan gynghorwyr profiadol

“Disgwyliwch fod yn ansicr ar adegau a pheidiwch â disgwyl newid y byd. Peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau. Mae pawb yn gwneud rhai ac fe ddysgwch chi ohonyn nhw.”

“Gofynnwch am fentor. Ni fydd yn dweud sut i wneud eich gwaith, ond gall yn sicr eich helpu i ddeall sut mae popeth yn gweithio!”

“Cofiwch fod cynghorwyr o bob plaid eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau.”